id=”hi-124187″>足太阳阳明手少阳脉动发目病第四

黄帝问曰∶余尝上青霄之台,中陛而惑,独冥视之,安心定气,久而不解,被发长跪,俯而复视之,久不已,卒然自止,何气使然?岐伯对曰∶五脏六腑之精气,上注于目而为之精,精之裹者为眼,骨之精者为瞳子,筋之精为黑精,血之精为其络,气之精为白精,肌肉之精为约束,裹契筋骨血气之精而与脉并为系,上属于脑,后出于项中。故邪中于头目,逢身之虚,其入深,则随眼系以入于脑,入则脑转,脑转则引目系急,目系急则目眩以转矣。邪中之精,则其精所中者不相比,不相比则精散,精散则视歧,故见两物也。目者,五脏六腑之精也,营卫魂魄之所常营也,神气之所生也。故神劳则魂魄散,志意乱。是故瞳子黑眼法于阴,白晴赤脉法于阳,故阴阳合揣而精明也。目者心之使也,心者神之所舍也,故神分精乱而不揣,卒然见非常之处,精气魂魄散不相得,故曰惑。曰∶余疑何其然也,余每之东苑,未尝不惑,去之则复。余惟独为东苑劳神乎,何其异也?曰∶不然,夫心有所喜,神有所恶,卒然相惑则精气乱,视误故惑,神移乃复,是故间者为迷,甚者为惑。

目中痛,不能视,上星主之,先取 ,后取天牖风池,青盲远视不明,承先主之。

目 外决于面者,为锐 ;在内近鼻者,上为外 ,下为内
。目色赤者病在病在胸中。诊目痛赤脉从上下者,太阳病;从下上者,阳明病;从外走内者,少阳病。夫胆移热于脑,则辛
鼻渊。鼻渊者,浊涕下不止,传为鼽懵,瞑目,故得之气厥。

目瞑,远视 ,目窗主之。

足阳明有侠鼻入于面者,名曰悬颅,属口对入系目本。头痛,引颔取之,视有过者取之,损有余,补不足,反者益甚。足太阳有通项入于脑者,正属目本,名曰眼系。头目苦痛,取之在项中两筋间,入脑乃别,阴跷阳跷阴阳相交,阳入阴出,阴阳交于锐
,阳气绝则乃瞑目,阴气绝则眠。目中赤痛,从内 始,取之阴跷。

目 赤痛,天柱主之。

目中痛不能视,上星主之,先取噫嘻,后取天牖、风池。青肓,远视不明,承光主之。目瞑远视KT
KT ,目窗主之,目KT KT赤痛,天柱主之。目眩无所见,偏头痛,引外
而急,颔厌主之。目不明,恶风日,泪出憎寒,目痛目眩,内 赤痛,目KT KT
无所见, 痒痛,淫肤白翳,睛明主之。青肓无所见,远视KT KT
,目中淫肤,白膜覆瞳子,目窗主之。目不明,泪出,目眩瞀,瞳子痒,远视KT
KT ,昏夜无见,目 动,与项口参相引,
僻口不能言,刺承泣。目痛口僻戾,目不明,四白主之。目赤黄,颧 主之。
目,水沟主之。目痛不明,龈交主之。目瞑身汗出,承浆主之。青盲KT
目恶风寒,上关主之。青盲,商阳主之。KT 目,目KT KT
,偏历主之。眼痛,下廉主之。KT 目,目KTKT
,少气,灸手五里,左取右,右取左。目中白翳,目痛泣出,甚者如脱,前谷主之。白膜覆珠,瞳子无所见,解溪主之。

目眩无所见,偏头痛,引目外 而急,颔厌主之。

目远视不明,恶风目泪出,憎寒头痛,目眩瞢,内 赤痛,远视 ,无所见,
痒痛,淫肤白翳,精明主之。

青盲无所见,远视 ,目中淫肤白膜覆瞳子,巨 主之。

目不明泪出,目眩瞢,瞳子痒,远视 ,昏夜无见,目 动与项口参相引,
僻口不能言,刺承泣。

目痛僻戾,目不明,四白主之。

目赤目黄,颧 主之。

KT 目,水沟主之。

目痛不明,龈交主之。

目瞑身汗出,承浆主之。

青盲KT 目,恶风寒,上关主之。

青盲,商阳主之。

KT 目 ,偏历主之。

眼痛,下廉主之。

睢目 少气,灸五里,右取左,左取右。

目中白翳,前谷主之。

目痛泣出,甚者如脱,前谷主之。

白膜覆珠,瞳子无所见,解溪主之。

眼暗,灸大椎下,数节第十,当脊中,安灸二百壮,惟多为佳。

肝劳邪气眼赤,灸当容百壮,两边各两穴,在眼小
近后,当耳前,三阳三阴之会处,以两手按之,有上下横脉,与耳门相对是也,眼急痛,不可远视,灸当瞳子上入发际一寸,随年壮,穴名当阳。

风翳患右目,灸右手中指本节头上,五壮,如小麦大,左手亦如之。

肝虚目不明,灸肝俞二百壮,小儿斟酌,可灸一二七壮。

风痒赤痛,灸人中近鼻柱,二壮,仰卧灸之。

目猝生翳,灸大指节横纹,三壮,在左灸右,在右灸左,良。

丝竹空前顶,主目上插,憎风寒。

承泣,主目 动,与项口相引。三间前谷,主目急痛。

太冲,主下 痛。

阳谷太冲昆仑,主目急痛赤肿。

曲泉,主目赤肿痛。

束骨,主 烂赤。

阳溪,主目痛赤。

商阳巨 上关承光瞳子 络却,主青盲无所见。

观 内关,主目赤黄。

腋门,主目涩暴变。

期门,主目青而呕。

二间,主目 伤。